مدیران اوراش

سیدعلی میرزایی

مدیر عامل/عضو هیئت مدیره


مرتضی مرادی

مدیر تولید و توسعه/رئیس هیئت مدیره


محمد ارشدطهرانی

مدیر بازرگانی/نائب رئیس هیئت مدیره


احسان مصباح

مشاور توسعه محصول و بازار


هادی اسماعیلی

مدیر آموزش


سایه حسن زاده

مدیر فروش


سمانه یغما

مدیر پشتیبانی