حقوق و دستمزد

محاسبه و پرداخت حقوق و مزایای پرسنل یکی از پراهمیت ترین و در عین حال زمان برترین محاسبات بخش های اداری و مالی هر سازمان و کسب و کاری است که سیستم حقوق و دستمزد آرمون می تواند به شما کمک کند که این مهم را به آسانی انجام دهید.

انجام صحیح این کار باعث حفظ رابطه مثبت بین کارفرما و پرسنل می شود که موجبات افزایش راندمان در کار را به همراه دارد.

 

تعریف حقوق و مزایا طبق قانون کار : طبق ماده ۳۴ قانون کار ، کلیه پرداخت های قانونی به کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق ،کمک عائله مندی ، هزینه های مسکن ، خواربار ، ایاب و ذهاب ، مزایای غیر نقدی ، پاداش افزایش تولید ، سود سالانه و نظایر اینها حق السعی و طبق ماده ۳۵ قانون کار وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود مزد نامیده می شود.

 

از آنجایی که هزینه های حقوق و دستمزد معمولا بخش کثیری از هزینه های یک مجموعه را در بر دارد ضرورت استفاده از سیستم حقوق و دستمزد در هر مجموعه الزام می گردد. این سیستم علاوه بر این که میتواند کار حسابداران موظف در شرکت را به طور وسیعی کاهش دهد ، همزمان امکان مکانیزه شدن آن را نیز فراهم می کند. همچنین می تواند با تغییر قوانین مالیاتی در اسرع وقت بروز رسانی گردد که تمامی این موارد باعث ایجاد اطمینان و سهولت در محاسبه حقوق مجموعه می شود.

1- تعریف خط و مشی : سیاست شرکت جهت پرداخت حقوق، پاداش و کسورات تعیین می گردد.

2- جمع آوری داده های ورودی : این بخش تعامل با بخش های دیگر شرکت (خصوصا بخش اداری) را در بر می گیرد که اغلب بخش جدایی نا پذیر روند حقوق دستمزد می باشد.

3- اعتبار سنجی ورودی ها : مرحله آخر بررسی صحت ورودی اطلاعات و پیوستن آن ها به خط مشی شرکت است جهت اینکه اطمینان حاصل شود که کارمندی یا مزایا و کسوراتی در محاسبات حقوق جا نمانده باشد.

1- گزارش تکمیلی حقوق دستمزد به صورت کلی و جزئی.

2- گزارش فیش حقوقی به صورت تجمیعی و تکمیلی به ازای هر شخص و به ازای هر حکم.

3- خروجی فایل مالیات مطابق با نمونه فایل سازمان و آماده جهت آپلود بر روی سایت

4- خروجی فایل بیمه به ازای هر محل خدمت و در هر محل خدمت به ازای هر ردیف پیمان . مطابق با نمونه فایل سازمان و آماده جهت آپلود بر روی سایت

5- خروجی حقوق پرداختی برای بانک مورد نظر جهت واریز به حساب پرسنل.