همایش ها و رویداد ها

برگـــــزار شد
...
کارگاه سامانه مودیان (شهرک صنعتی کاویان فریمان)
برگـــــزار شد
...
همایش بزرگداشت مقام حسابدار (دانشگاه فردوسی)
برگـــــزار شد
...
کارگاه عملی بهاء تمام شده (نیشابور)
برگـــــزار شد
...
همایش تخصصی تازه های حسابداری و مالیاتی
برگـــــزار شد
...
کارگاه تخصصی اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی
برگـــــزار شد
...
همایش قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده
برگـــــزار شد
...
همایش بزرگداشت مقام حسابدار (دانشگاه فردوسی)
برگـــــزار شد
...
جشن روز حسابدار 1400 (کافه حسابداری)
برگـــــزار شد
...
وبینار تخصصی سامانه مودیان
برگـــــزار شد
...
همایش تغییرات استانداردهای حسابداری 1400