همایش ها و رویداد ها

...
همایش تخصصی تازه های حسابداری و مالیاتی
36

ثانیه

35

دقیقه

20

ساعت

16

روز

برگـــــزار شد
...
کارگاه تخصصی اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی
برگـــــزار شد
...
همایش قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده
به دلیل شرایط کرونا لغو شد
...
همایش قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده
برگـــــزار شد
...
همایش بزرگداشت مقام حسابدار (دانشگاه فردوسی)
برگـــــزار شد
...
جشن روز حسابدار 1400 (کافه حسابداری)
برگـــــزار شد
...
وبینار تخصصی سامانه مودیان با مشارکت انجمن حسابداران قزوین
برگـــــزار شد
...
همایش تغییرات استانداردهای حسابداری 1400