اطلاعات حساب های بانکی

...
شماره حساب
شماره کارت
شماره شبا
صاحب حساب:
شرکت اوج رایانه گستر شریف